przekrj_strona.jpg

GEOLOGIA

  

cpt_strona2.jpg 


 
DSC09805.JPG88b593b3546fe74c2375469a98ac0c5b.460.jpegGEOLOGIA INŻYNIERSKA

- Pełen zakres terenowych badań geologiczno-inżynierskich

- Opracowywanie projektów prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla wszystkich rodzajów budownictwa

- Dozór terenowy nad robotami geologiczno – inżynierskimi

- Konsultacje z zakresu geologii – inżynierskiej (wybór optymalnych rozwiązań, doradztwo techniczne)

 


HYDROGEOLOGIA I HYDROLOGIA

- Wykonywanie studni

- Projektowanie i wykonywanie piezometrów

- Projektowanie i wykonywanie odwodnień budowlanych

- Opracowywanie projektów prac geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dla ujęć wód podziemnych

- Opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu i cieków

- Operaty wodnoprawne

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyszczać wody podziemne

- Pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań laboratoryjnych na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń

- Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko