GEOTECHNIKA

8.jpg

 

6.jpg

 

5.png

 

7.png

 

4.jpg

 


Głównym celem badań geotechnicznych jest określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych, odkształcalności oraz zmienności gruntów dla potrzeb posadawiania obiektów budowlanych. Na podstawie badań gruntu zostają określone szczegółowo warunki gruntowo - wodne podłoża w miejscu planowanej inwestycji. Uzyskane informacje pozwalają na właściwe oraz bezpieczne zaprojektowanie odpowiednich fundamentów budynku w stosunku do warunków panujących na działce budowlanej. Wykonane badania mogą także posłużyć do zaprojektowania izolacji fundamentów, wskażą możliwość podpiwniczenia budynku oraz zaprojektowanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do gruntu.

Zgodnie z podstawą prawną „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)” – opinię geotechniczną należy wykonać dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

W ramach usług geotechnicznych wykonujemy kompleksowe badania podłoża gruntowego i ustalamy warunki posadowienia dla obiektów budownictwa lądowego i wodnego.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • GEOTECHNICZNE PRACE POLOWE


- Badania gruntów dla potrzeb posadowienia domów jednorodzinnych
- Badania dla przydomowych oczyszczalni ścieków
- Badania gruntów dla potrzeb posadowienia obiektów inżynierskich (infrastruktura drogowa, kolejowa, przemysłowa, budownictwo kubaturowe, obiekty hydrotechniczne)
- kontrole zagęszczenia gruntów
- odbiory gruntów w wykopach
- odkrywki fundamentów
- nadzory nad robotami geotechnicznymi i geoinżynieryjnymi

 

  • DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE


- opinie geotechniczne
- dokumentacje badań podłoża gruntowego
- projekty geotechniczne
- ekspertyzy dotyczące spękań budynków
- ekspertyzy dotyczące zalanych i zawilgoconych budynków
- projektowanie odwodnień budowlanych
- projekty monitoringu inklinometrycznego i budowlanego wraz z analizą otrzymanych wyników
- badania laboratoryjne gruntów i wody

 

  • ANALIZA NUMERYCZNA ZAGADNIEŃ GEOTECHNICZNYCH


- analizy stateczności skarp, nasypów, wykopów i osuwisk
- prognozy zasięgu oddziaływania głębokich wykopów
- analizy stateczności obiektów budownictwa wodnego (wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne)
- prognozy osiadań obiektów geotechnicznych