baner.jpg

MONITORING
GEOTECHNICZNY

8.jpg
7.JPG

 4.JPG

1.JPG 

2.jpg


Prowadzimy kompleksowy monitoring stateczności obiektów inżynierskich, a w szczególności obiektów geotechnicznych (nasypy kolejowe i drogowe, osuwiska, obwałowania, zabezpieczenia wykopów, ściany oporowe). Pozwala to na jednoznaczną ocenę stanu technicznego budowli i określenie wielkości potencjalnych przemieszczeń.

Najczęstszym powodem, dla którego warto przeprowadzić monitoring są niekorzystne warunki geologiczne, stan wód gruntowych oraz złożoność samego obiektu. W wielu przypadkach czynniki te są wynikiem coraz mniejszego lub całkowitego braku obszarów inwestycyjnych o korzystnych warunkach geotechnicznych.

Prowadzenie kontroli geotechnicznej i geodezyjnej przemieszczeń podłoża i obiektów budowlanych takich jak, mosty, wielkogabarytowe budynki, infrastruktura kolejowa, drogowa oraz budowle hydrotechniczne pomagają uniknąć wielu zagrożeń. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia inwestora i wykonawcy robót budowlanych, na których spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonanego obiektu.

W ramach monitoringu geotechnicznego wykonujemy następujące usługi:

 
  • PROJEKTY MONITORINGU


- projekt lokalizacji punktów obserwacyjnych
- harmonogram obserwacji
- metodę i dokładność obserwacji
- sposób przedstawienia końcowych wyników obserwacji

 

  • PRACE DOKUMENTACYJNE I OBLICZENIOWE 

- Prognozowanie osiadań budowli i podłoża gruntowego na podstawie obserwacji geodezyjnych i geotechnicznych
- Identyfikacja najsłabszych miejsc konstrukcji za pomocą analiz numerycznych Metodą Elementów Skończonych (Autodesk Robot, Plaxis) i zaprojektowanie najoptymalniejszego rozmieszczenia znaków pomiarowych 

 

  • POMIARY DEFORMACJI

- badania deformacji fundamentów i podłoża gruntowego obiektów uszkodzonych
- badania stateczności skarp naturalnych i obwałowań
- badania stateczności wałów przeciwpowodziowych
- badanie osiadań na terenach o zmiennym poziomie wód gruntowych
- deformacje konstrukcji
- deformacje podłoża gruntowego
- deformacje górotworu
- monitoring obiektów zabytkowych
- monitoring w strefie oddziaływania głębokich wykopów
- pomiary deformacji ścian oporowych
- pomiary deformacji ścianek szczelnych
- pomiary przemieszczeń pionowych fundamentów
- pomiary przemieszczeń w czasie próbnych obciążeń 


Do wykonywania pomiarów przemieszczeń wykorzystujemy sprzęt o najwyższej precyzji, między innymi:

  • Pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych

- tachimetry robotyczne Leica TCA 2003 i TCM 1800

- niwelatory precyzyjne Leica DNA 03 , Zeiss Ni 007, Zess Ni 004, Zeiss ni 002

- hydroniwelator

- szczelinomierze

- czujniki indukcyjne

- tensometry

  • Pomiary przemieszczeń poziomych gruntu

- zestaw do pomiarów inklinometrycznych firmy SISGEO

  • Pomiar poziomu zwierciadła wód gruntowych

- piezometry